Generalforsamling 2018

Ordinær generalforsamling i ”Arresø Rundt”

Tidspunkt: 16. oktober 2018 kl. 19:00

Sted: Krudthuset, Krudtværksalleen 15B, 3300 Frederiksværk

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
 4. Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til budget og kontingent for det kommende år til godkendelse
 5. Behandling af indkomne forslag
  – Vedtægtsændringer
  – Øvrige forslag skal sendes til bestyrelsen senest en uge inden generalforsamlingen
 6. Valg af formand for foreningen i lige år
 7. Valg af kasserer i ulige år
 8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer for 2 år (2 i lige år og 1 i ulige år)
 9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år
 1. Valg af revisorer og revisorsuppleant §4
 2. Eventuelt