Ordinær generalforsamling i ”Arresø Rundt”

Tidspunkt          4. november 2019 kl. 19:00

Sted                   Målerhuset, Krudtværksalleen 8D, 3300 Frederiksværk

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent

2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse

4. Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til budget og kontingent for det kommende år til godkendelse

5. Behandling af indkomne forslag

a. Forslag om opløsning af foreningen Arresø Rundt

6. Valg af formand for foreningen i lige år

7. Valg af kasserer i ulige år

8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer for 2 år (2 i lige år og 1 i ulige år)

9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år

10. Valg af revisorer og revisorsuppleant §4

11. Eventuelt

 


Forslag til opløsning af foreningen ”Arresø Rundt”

Bestyrelsen foreslår at foreningen ”Arresø Rundt” opløses, men af foreningens vedtægter fremgår følgende:

9. Foreningens opløsning.

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

For at denne er beslutningsdygtig kræves at mindst 10 er tilstede. For at forslaget kan vedtages kræves at mindst ¾ af de fremmødte stemmer for forslaget.

Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal der er til stede.

Ved opløsning tilfalder eventuel formue almennyttige formål efter generalforsamlingens beslutning.

 

En formel beslutning om nedlæggelse kan altså ikke vedtages på en ordinær generalforsamling, men kræver en ekstraordinær generalforsamling. Denne er indkaldt umiddelbart efter afslutningen af denne ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen foreslår derimod under dette punkt, at det på den ekstraordinære generalforsamling kan besluttes at nedlægge foreningen på trods af, at der ikke er 10 medlemmer tilstede, da dette vil kunne vise sig vanskeligt.

Kan generalforsamlingen bakke op om dette?